Home

Zakres usług prawniczych


Kancelaria Adwokacka w Szczecinie prowadzona przez adwokata

Dariusza Jana Babskiego

świadczy usługi adwokackie, co obejmuje nie tylko porady prawne, doradztwo, ale również prowadzenie wszystkich spraw, przy czym, z uwagi na faktyczną niemożliwość opanowania – na profesjonalnym poziomie – wszystkich dziedzin prawa, preferujemy prowadzenie spraw z poniższego zakresu.

Prawo Cywilne

Prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze i spadkowe, które obejmują w szczególności sprawy: o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych, itp.

Prawo karne

Prawo karne, w tym sprawy nieletnich, o najcięższe przestępstwa: zabójstwo, fałszowanie środków płatniczych, zorganizowane grupy przestępcze, obrona w sprawach korupcyjnych, w sprawach wypadków komunikacyjnych, obrona w sprawach karnoskarbowych, sprawy aresztowe i inne.

Prawo Rodzinne

Prawa rodzinne, w tym sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku wspólnego.


Odszkodowania

Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prawo pracy

Prawo pracy, w szczególności ustanie stosunku pracy członków organów zarządzających podmiotami gospodarczymi.

Podmioty gospodarcze

Obsługa, rejestracja i ewidencja podmiotów gospodarczych


Prawo podatkowe

Obowiązki podatkowe, obowiązki płatników i inkasentów poszczególnych podatków

Egzekucje

Egzekucje (windykacje) prawomocnie osądzonych świadczeń

Sprawy specjalne

Inne, nietypowe wymagające niekonwencjonalnego podejścia


Negocjacje, opinie i skargi


Dodatkowo Kancelaria Adwokacka adwokata Dariusza Jana Babskiego podejmuje się prowadzenia negocjacji w różnych sprawach prawnych, a nadto sporządzania:

 • opinii eksperckich
 • projektów umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy
 • skarg kasacyjnych
 • oraz skarg do Trybunału w Strasburgu
 • planów sukcesji, na wypadek śmierci członków zarządu, wspólników spółek osobowych i kapitałowych, w tym, sporządzanie projektów testamentów.

Apelacje, wezwania i pisma procesowe


Dodatkowo Kancelaria Adwokacka adwokata Dariusza Jana Babskiego przyjmuje do opracowania jednorazowych wystąpień poprzez sporządzanie:

 • apelacje cywilnych
 • apelacji karnych
 • przedsądowych wezwań do spełnienia świadczenia
 • pism procesowych.


Na poziomie konwersacyjnym prowadzę rozmowy w języku niemieckim i angielskim.

MOJE DOŚWIADCZENIE PRAWNICZE


 • 1990 r.: ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1990 – 1992 r.: pozaetatowa aplikacja sędziowska
 • 1990 – 1992 r.: asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 1992 – 1996 r.: aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej (patroni: adwokat Jerzy Zaniemojski, adwokat Michał Domagała, śp. adwokat Artur Rozwałka)
 • 1996: praktyka adwokacka
 • 2004 r.: otrzymanie z rąk Premiera RP Romana Hausnera prestiżowego tytułu Rzeczpospolitej: Lidera usług prawnych w zakresie spraw karnych
 • 2016 r.: publikacja książki „Pomiędzy” o nakładzie 1000 egzemplarzy (następne wydanie za 50 lat).

Wyrazem doświadczenia i wiedzy są moje publikacje zaprezentowane w zakładce „Publikacje”, których lekturę nieśmiało, acz stanowczo: zalecam.

Egoizm jest stanem świętym (F.W. Nietzsche)
i jest aprobowalny o tyle, o ile nie godzi w świętość egoizmu drugiego człowieka (D.J. Babski).

Moje publikacje


Niżej zaprezentowane wystąpienia, poza tymi, przy których postawiłem „gwiazdkę”, były opublikowane na forum różnych publikatorów, w tym: In Gremio, Rzeczpospolita, Kwartalniku Krajowej Rady Sądownictwa, Mida. Aż sam się dziwię, że aż tyle napisałem.

Zapraszam do kontaktu!

Kontakt

Kancelaria DJB

Telefon: +48 601 580935
Email:  dj@adwokat-babski.pl
Adres: +ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
70-440 Szczecin