Bezstronność sądu

Sąd jest tą platformą, miejscem, gdzie można w tzw. cywilizowany sposób, czyli przy umożliwieniu każdej ze stron wypowiedzenia się w danej kwestii, ba, naprowadzając dowody świadczące o jej, a nie przeciwnika racji, rozstrzygnąć problem objęty kognicją zadań sądu. Aby dane rozstrzygnięcie można było uznać za sprawiedliwe, za odpowiadające prawu, potrzebne jest spełnienie się szeregu warunków, a jednym z nich jest bezstronność sądu, a właściwie, to bezstronność sędziego. Nakaz bezstronności sędziów, jako sprawujących władzę publiczną w imieniu RP, wymaga też art. 32 zdanie drugie Konstytucji RP, który stanowi, że „Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.” W sytuacji, gdy sąd nie gwarantuje bezstronności, nie ma społecznej potrzeby korzystania z jego usług. I to niezależnie od tego, czy sprawa ma wymiar publiczny, czy też prywatny.

Czytaj dalej…