Sprawiedliwość a formalizm

Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483) stanowi, że Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Przedmiotem niniejszego wystąpienia jest jedynie p r ó b a oceny realizacji konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w świetle obowiązujących w porządku ustawowym uregulowań proceduralnych. Uregulowań, które, wg mnie, powinny u r z e c z y w i s t n i a ć prawo każdego do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

Czytaj dalej…